Zasady użytkowania

Ta podstrona (wraz ze wszelkimi dokumentami, do których się odnosi) przedstawia warunki, na jakich dopuszcza się korzystanie ze strony www.skyncondoms.com (zwana dalej „Stroną“). Przed przystąpieniem do korzystania ze Strony prosimy o uważne przeczytanie niniejszych zasad użytkowania. Korzystając ze Strony, Użytkownik Strony potwierdza, że akceptuje niniejsze zasady użytkowania oraz wyraża zgodę na ich przestrzeganie. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków, prosimy o niekorzystanie ze Strony.

Informacje o Unimil

Administratorem Strony jest Unimil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwany dalej „Unimil”) z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków), NIP 6810003795, REGON 351269339, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000365025.

1. Dostęp do Strony

1.1 Strona jest dostępna tymczasowo dla każdego użytkownika sieci Internet. Jednocześnie Unimil zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmieniania, modyfikowania i uzupełniania zawartości Strony bez uprzedniego powiadomienia (patrz poniżej). Unimil nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Strona będzie niedostępna o jakiejkolwiek porze lub przez jakikolwiek okres.

1.2 Użytkownik Strony jest odpowiedzialny we własnym zakresie za zapewnienie sobie dostępu do Strony. Jednocześnie Użytkownik powinien zapewnić, że wszystkie osoby trzecie które wchodzą na Stronę za pośrednictwem połączenia internetowego należącego lub używanego przez Użytkownika Strony są świadome niniejszych zasad użytkowania oraz będą ich przestrzegać.

2. Prawa własności intelektualnej

2.1 Unimil zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony i materiałów na niej prezentowanych. Unimil informuje, że Strona jak i jej zawartość merytoryczna zawiera teksty, znaki towarowe, logo oraz inne materiały chronione prawem autorskim. Użytkownik korzystający ze Strony jest zobowiązany do przestrzegania praw autorskich przysługujących Unimil a wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 j.t. z późn. zm.)

2.2 Użytkownik Strony uprawniony jest do wydrukowania pojedynczej kopii oraz do pobrania fragmentu dowolnej podstrony (lub podstron) znajdujących się na Stronie wyłącznie do własnego użytku. Użytkownik Strony jest uprawniony do poinformowania osób trzecich o materiałach publikowanych na Stronie.

2.3 Zabronione jest modyfikowanie papierowych oraz cyfrowych kopii wszelkich materiałów, które zostały wydrukowane lub pobrane w jakikolwiek sposób oraz wykorzystywanie ilustracji, fotografii, sekwencji audio i video lub też wszelkich grafik osobno bez towarzyszącego im tekstu.

2.4 Należy zawsze wymienić Unimil (oraz dane personalne innych wskazanych osób) jako autora materiałów pochodzących ze Strony.

2.5 Zabronione jest wykorzystywanie jakiejkolwiek części materiałów zawartych na Stronie w celach komercyjnych bez uzyskania uprzedniej licencji od Unimil lub jego licencjodawców.

2.6 W przypadku naruszenia przez Użytkownika Strony niniejszych zasad użytkowania, uprawnienie Użytkownika do korzystania z materiałów i treści zawartych na Stronie wygaśnie ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik Strony będzie w takim wypadku zobowiązany według własnego wyboru do zwrócenia lub zniszczenia wszelkich posiadanych przez niego kopii materiałów pochodzących ze Strony.

3. Znaki towarowe

® i ™ oznaczają znaki towarowe, wnioski o zarejestrowanie znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe do których prawa posiada Unimil, spółka Ansell Ltd lub jej jednostki powiązane. Zabronione jest ich wykorzystywanie bez uzyskania zgody lub pozwolenia Unimil. Wszelkie inne znaki towarowe wykorzystywane na Stronie stanowią własność ich właścicieli i zabronione jest ich używanie bez stosownej zgody lub pozwolenia.

4. Zaufanie do opublikowanych informacji

Komentarze i inne materiały opublikowane na Stronie nie stanowią w żadnym wypadku porad. Unimil nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zaufania Użytkowników Strony lub poinformowanych o nich osobach trzecich do informacji zawartych w takich komentarzach i materiałach Unimil.